banner

banner
Umma คุณแม๊ (2022)

Umma คุณแม๊ (2022)

<p>Umma คุณแม๊ (2022)</p> <p>ออมม่า ซึ่งในภาษาเกาหลีแปลว่า &ldquo;แม่&rdquo; เป็นเรื่องราวของอแมนด้า (แซนดรา โอ) และลูกสาวของเธอ (ไฟเวล สจ๊วต) ซึ่งใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในฟาร์มอเมริกัน จนกระทั่งเถ้าของมารดาที่เหินห่างมาถึงจากเกาหลี อแมนด้าก็ถูกหลอกหลอนด้วยความกลัวว่าแม่อาจเข้าครอบงำเธอพากย์ไทย (ดูแล้ว)บรรยายไทย</p>