banner

banner
The Admiral- Roaring Currents (2014) ยีซุนชิน ขุนพลคลื่นคำราม

The Admiral- Roaring Currents (2014) ยีซุนชิน ขุนพลคลื่นคำราม

จากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ที่ถูกจารึกไว้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมปี 1597 พลเรือเอกยีซอนชิน (ชเวมินซิก) นำกองทัพเรือของเขาที่มีเพียงแค่ 13 ลำ สามารถเอาชนะ พลเรือเอกโทโดะ และกองทัพเรือญี่ปุ่นที่มีแสนยานุภาพกว่า 300 ลำ ด้วยการวางแผนและการอ่านทิศทางลม จนมันกลายเป็นกลยุทธที่ถูกใช้เพื่อศึกษาจนถึงปัจจุบัน