banner

banner
Sayen (2023)

Sayen (2023)

<p>เรื่องย่อ Sayen (2023) ซาเยนออกตามล่าคนที่ฆ่าคุณย่าของเธอ เธอใช้ความรู้และความรู้ด้านธรรมชาติที่เธอฝึกฝนมาทำให้เธอสามารถพลิกคดีจากพวกเขาได้ โดยเรียนรู้ถึงแผนการสมรู้ร่วมคิดจากบริษัทที่คุกคามดินแดนบรรพบุรุษของเธอ</p>