banner

banner
Mosley (2019)

Mosley (2019)

Mosley (2019) สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อ "thoriphants" ที่ต่อต้านชีวิตของพวกมันและเริ่มต้นการเดินทางที่ทรยศเพื่อค้นหาเมืองแห่ง Uprights