banner

banner
Judy Blume Forever (2023) บรรยายไทย

Judy Blume Forever (2023) บรรยายไทย

<pre> Judy Blume และนักอ่านรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่จุดประกายให้กับงานของเธอ จะตรวจสอบผลกระทบของเธอต่อวัฒนธรรมป๊อปและการโต้เถียงเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับความตรงไปตรงมาของเธอเกี่ยวกับวัยแรกรุ่นและเพศ <a href="https://www.fwiptv.tv/"><strong>ดูหนัง</strong></a></pre>