banner

banner
Bartkowiak บาร์ตโคเวียก- แค้นนักสู้ (2021) NETFLIX

Bartkowiak บาร์ตโคเวียก- แค้นนักสู้ (2021) NETFLIX

นักชกชื่อฉาวต้องมารับช่วงต่อกิจการไนท์คลับของครอบครัวแทนพี่ชายที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ ก่อนจะได้ล่วงรู้ว่าการตายของพี่ชายอาจไม่ใช่เหตุสุดวิสัย