banner

banner
Attack of the Unknown (2020)

Attack of the Unknown (2020)

Attack of the Unknown (2020) หน่วยสวาทที่ขนส่งหัวหน้ากลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่ชั่วร้าย ที่พยายามหาทางออกจากศูนย์กักกันในระหว่างการรุกรานของมนุษย์ต่างดาว